Koszyk 0

REKLAMACJE

 1. REKLAMACJA

  W chwili odbioru towaru kupujący jest zobowiązany sprawdzić jego stan i zawartość. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad, prosimy o sporządzenie protokołu reklamacyjnego.

  Reklamacja zostanie rozpatrzona w przeciągu 14 dni.

  W wyżej wskazanym przypadku Klient powinien odesłać towar przesyłką pocztową ekonomiczną, na koszt Z Maszyny Zdjęte na adres:

Z Maszyny Zdjęte, z siedzibą w Skawinie 32-050, przy ul. Borek Szlachecki 200.


wraz z adnotacją „REKLAMACJA”. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy, Sprzedający nie zwraca Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód potwierdzający dokonanie zakupu towaru. Sklep, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu.


ZWROTY

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać złożone na piśmie, a Konsument może posłużyć się wzorem oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Do zachowania 14-dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Z Maszyny Zdjęte, z siedzibą w Skawinie 32-050, przy ul. Borek Szlachecki 200.
 2. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 3. O ile Z Maszyny Zdjęte po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nie proponuje Konsumentowi odbioru towaru, Konsument jest obowiązany zwrócić towar najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy wraz z oświadczeniem o zwrocie na adres:

Z Maszyny Zdjęte, z siedzibą w Skawinie 32-050, przy ul. Borek Szlachecki 200.

 

Na kopercie powinna znaleźć się adnotacja ”Odstąpienie od umowy”. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

 1. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru, chyba że Z Maszyny Zdjęte zgodziło się je pokryć. Konsument poniesie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, w wysokości pobieranej przez operatora pocztowego. Jeżeli dostarczona Konsumentowi rzecz nie może zostać w zwykły sposób odesłana za pośrednictwem operatora pocztowego. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru, przy czym wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 100 PLN .
 2. Z Maszyny Zdjęte, z siedzibą w Skawinie 32-050, przy ul. Borek Szlachecki 200 dokonuje zwrotu wszystkich dokonanych przez Konsumenta płatności, w tym kosztów dostawy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrot należności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyrazi zgodę na dokonanie zwrotu w inny sposób, przy czym inny sposób nie będzie wiązał się z koniecznością ponoszenia przez Konsumenta dodatkowych kosztów.
 3. W przypadku, gdy zwracany towar posiada wady, które powodują zmniejszenie jego wartości a związane są z korzystaniem przez Konsumenta z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru, Z Maszyny Zdjęte jest uprawniony do potrącenia z kwoty zwracanej Konsumentowi, kwoty, o którą zmniejszyła się wartość towaru.
 4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadku umów:
 1. o świadczenie usług, jeżeli Z Maszyny Zdjęte wykonało w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia utraci prawo odstąpienia od umowy;
 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Z Maszyny Zdjęte nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 9. dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; zawartej w drodze aukcji publicznej;
 10. świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 11. dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.