Koszyk 0

Polityka prywatności i polityka cookies

Korzystanie ze sklepu internetowego www.zmaszynyzdjete.pl oznacza akceptację poniższych warunków Polityki Prywatności i Polityki Cookies.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsza Polityka Prywatności i Polityka Cookies określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników oraz plików Cookies, a także innych technologii pojawiających się w sklepie internetowym www.zmaszynyzdjete.pl. Zawiera również politykę korzystania z usługi newsletter.

W razie jakichkolwiek wątpliwości w zakresie postanowień niniejszej Polityki Prywatności i Polityki Cookies proszę kontaktować się z Administratorem poprzez adres e-mail sklep@zmaszynyzdjete.pl.

Wszelkie dane osobowe i adresowe podane przez Użytkownika w sklepie www.zmaszynyzdjete.pl nie będą w jakikolwiek sposób udostępniane ani odsprzedawane osobom trzecim.

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności, a każdego Użytkownika strony obowiązuje znajomość aktualnej polityki prywatności. Przyczyną zmian mogą być rozwój technologii internetowej, zmiany w powszechnie obowiązującym prawie czy też rozwój Sklepu.

DEFINICJE

„Administrator” – Z MASZYNY ZDJĘTE Agnieszka Sekuła, 32-050 Borek Szlachecki, Borek Szlachecki 200, NIP: 5512583415

„Użytkownik” – każdy podmiot przebywający na stronie i korzystający z niej.

„Sklep” – sklep internetowy znajdujący się pod adresem www.zmaszynyzdjete.pl.

„Newsletter” lub „usługa Newsletter” – oznacza bezpłatną usługę świadczoną drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkownika poprzez przesyłanie listów elektronicznych, za pośrednictwem których Administrator informuje o wydarzeniach, usługach, produktach, ofertach i innych elementach istotnych z punktu widzenia Administratora,

„Umowa usługi Newsletter”  lub „Umowa Newsletter” – oznacza umowę pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem, której przedmiotem jest świadczenie usługi Newsletter. W celu jej zawarcia należy wypełnić interaktywny formularz, a następnie potwierdzić zapis w e-mailu potwierdzającym otrzymanym drogą elektroniczną.

“Umowa wykonania usługi” – oznacza umowę pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem, której przedmiotem jest sprzedaż produktów dostępnych w sklepie www.zmaszynyzdjete.pl

“Faktura” – oznacza dokument wystawiony przez Administratora dla Użytkownika, w celu rozliczenia zawartej umowy.

DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 2. Użytkownik dobrowolnie podaje dane osobowe za pomocą formularzy znajdujących się w Sklepie lub wysyłając bezpośrednio maila na adres sklep@zmaszynyzdjete.pl
 3. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych oraz na otrzymywanie informacji marketingowych i ofertowych środkami komunikacji elektronicznej od Administratora w celu wysyłania newslettera, wysłania produktów, otrzymania płatności, kontaktu z Użytkownikiem, wysyłania oferty, wystawienia dokumentów księgowych i umów lub wysłania innych informacji marketingowych, np. o wydarzeniach lub produktach oferowanych przez Administratora.
 4. Użytkownikowi przysługuje, w każdej chwili, prawo dostępu do treści jego danych oraz możliwość ich poprawiania, sprostowania lub żądania ograniczenia ich przetwarzania. Zgoda Użytkownika może być w każdym czasie odwołana, co skutkować będzie usunięciem adresu e-mail z listy mailingowej Administratora. Użytkownik ma prawo do przeniesienia jego danych osobowych i wniesienia skargi do Prezesa UODO.
 5. Dane Użytkownika nie będą przekazywane żadnemu innemu podmiotowi, ani poza obszar Unii Europejskiej.
 6. Dane Użytkownika będą przechowywane przez Administratora przez czas nieokreślony.
 7. Jeśli Użytkownik nie poda swoich danych osobowych to nie będzie mógł skorzystać z materiałów, zakupów lub usług oferowanych przez Administratora w ramach formularzy znajdujących się w sklepie.
 8. Użytkownik podając swoje dane osobowe zgadza się na ich przetwarzanie w celach marketingu produktów, usług Administratora, w tym na poddanie ich profilowaniu dla potrzeb przygotowania zindywidualizowanej oferty, wysłania produktów, wystawienia odpowiednich dokumentów księgowych i umów. Użytkownik może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych oraz sprzeciw wobec profilowania w tym celu.
 9. Na Stronie mogą pojawiać się linki odsyłające do innych stron internetowych. Będą one otwierać się w nowym oknie przeglądarki lub w tym samym oknie. Administrator nie odpowiada za treści przekazywane przez te strony. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z polityką prywatności lub regulaminem tych stron.
 10. Użytkownik podaje dane dobrowolnie jednakże jest to konieczne do osiągnięcia celu lub podjęcia działań związanych z ich podaniem.
 11. Dane osobowe Użytkownika są przechowywane i chronione z należytą starannością, zgodnie z wdrożonymi procedurami wewnętrznymi Administratora.
 12. Administrator niniejszym informuje, że korzysta z usług hostingu, poczty internetowej, cloud, rejestracji domen firmy LH.pl, którego dostawcą jest G&G Limited sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Grodzka 42/1, 31-044 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000711282 przez Sąd Rejonowy dla m. st. Kraków, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 6762542487, REGON 369067030 z którym to Administrator zawarł umowę powierzenia danych. Podmiot ten gwarantuje poufność danych przechowywanych w jego bazie i na jego serwerach. Podmiot ten gwarantuje wypełnianie obowiązków nałożonych przez RODO.
 13. Administrator informuje , że korzysta z usług księgowości firmy Walor księgowość sp. z o.o., którego dostawcą jest Walor Księgowość Sp. z o.o., Racławicka 58, 30-017 Kraków, NIP: 6772411315, z którym to Administrator zawarł umowę powierzenia danych. Podmiot ten gwarantuje poufność danych przechowywanych w jego bazie i na jego serwerach. Podmiot ten gwarantuje wypełnianie obowiązków nałożonych przez RODO.
 14. Administrator niniejszym informuje Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom: – G&G Limited sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Grodzka 42/1, 31-044 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000711282 przez Sąd Rejonowy dla m. st. Kraków, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 6762542487, REGON 369067030 – w celu utrzymania domen oraz usług hostingowych i poczty elektronicznej. Walor księgowość sp. z o.o., którego dostawcą jest Walor Księgowość Sp. z o.o., Racławicka 58, 30-017 Kraków, NIP: 6772411315 – w celu księgowania i rozliczenia dokumentów księgowych.
 15. Administrator Danych Osobowych niniejszym informuje, że nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (ABI) i wykonuje samodzielnie obowiązki wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016, poz. 922, dalej jako „UODO”).
 16. Podane przez Użytkownika dane osobowe będą wykorzystywane w celu i w zakresie wynikającym z udzielonych zgód.
 17. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych podanych przez Użytkownika stanowią:

FORMULARZE

Administrator stosuje dwa rodzaje formularzy w ramach Strony:

 1. Formularz kontaktowy – umożliwia wysłanie wiadomości do Administratora. Dane przetwarzane są przez Administratora zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności w celu kontaktu z Użytkownikiem.
 2. Formularz systemu Woocommerce umożliwiający zamówienie produktów. Wszelkie dane podajesz dobrowolnie. Podanie adresu e-mail i numeru telefonu jest obowiązkowe i służy wyłącznie w celu przesłania informacji o realizacji zamówienia oraz dostarczenia zamówienia.

USŁUGA NEWSLETTER

 1. W celu korzystania z usługi Newsletter Użytkownik jest zobowiązany podać prawdziwe dane.
 2. Administrator świadczy usługę Newsletter bezpłatnie.
 3. Akceptacja niniejszej Polityki prywatności i Polityki Cookies jest dobrowolna, ale konieczna do korzystania z usługi Newsletter.
 4. Zawarcie umowy Newsletter jest możliwe w każdym momencie, poprzez wypełnienie istniejących na stronie aktywnych formularzy Newsletter.
 5. W celu świadczenia usługi Newsletter, Administrator będzie przetwarzać podany adres e-mail, podany przez Użytkownika w formularzu zapisu.
 6. W celu zawarcia umowy Newsletter Użytkownik zobowiązany jest do:

6.1. Wypełnienia formularza Newsletter

6.2. Zaakceptowania niniejszej Polityki prywatności i Polityki Cookies

6.3. Wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora w zbiorze Newsletter w celu przesyłania informacji handlowych i materiałów marketingowych, w tym w celu marketingu bezpośredniego

6.4. Wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych i marketingowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)

6.5. Wyrażenia zgody na wykorzystywanie przez Administratora telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przez Użytkownika (np. telefonu, tabletu, komputera) w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora oraz przedstawiania Użytkownikowi informacji handlowych zgodnie z art. 172 ust.1 ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.)

 1. Powyższe zgody są dobrowolne, jednakże konieczne do zawarcia umowy na świadczenie usługi Newsletter.
 2. Powyższe zgody mogą zostać w każdej chwili wycofane, co spowoduje rozwiązanie umowy na świadczenie usługi Newsletter.
 3. Umowa Newsletter zostaje zawarta na czas nieokreślony zgodnie z ust.
 4. Użytkownik jest uprawniony do wypowiedzenia umowy Newsletter w każdej chwili poprzez wypisanie się z listy subskrybentów Administratora. Dokona tego przez kliknięcie w wiadomości e-mail otrzymanej od Administratora w link dezaktywacyjny np. o treści „wypisz się”. Może też zrobić to w inny dogodny dla niego sposób, np. poprzez kontakt z Administratorem.
 5. W przypadku złożenia przez Użytkownika reklamacji, Administrator ustosunkuje się do niej w terminie 14 dni roboczych, poprzez przesłanie odpowiedzi drogą elektroniczną na podany przez Użytkownika adres e-mail.

TECHNOLOGIE

 1. Administrator stosuje następujące technologie obserwujące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Sklepu:

1.1. Piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych,

1.2. Wbudowany kod Google Analytics – w celu analizy statystyk Strony. Google Analytics korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań i zachowań Użytkowników Sklepu. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. z jakiej strony Użytkownik trafił na bieżącą stronę internetową. Pomagają udoskonalić Stronę.

 1. W celu korzystania ze sklepu internetowego www.zmaszynyzdjete.pl niezbędne jest posiadanie:

2.1. Urządzenia z dostępem do sieci Internet

2.2. Aktywnej skrzynki elektronicznej odbierającej wiadomości e-mail

2.3. Przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron www.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie treści zawartych w Sklepie lub działania czy zaniechania podejmowane na ich podstawie.
 2. Wszystkie treści umieszczone w Sklepie stanowią przedmiot praw autorskich Administratora. Administrator nie wyraża zgody na kopiowanie treści zamieszczonych na blogu w całości lub części bez jego wyraźnej, uprzedniej zgody.

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

 1. Strona może zbierać informacje w sposób automatyczny.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony i przeznaczone są do korzystania ze Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 4. a) dostosowania zawartości sklepu internetowego Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze sklepu internetowego; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Sklepu i odpowiednio wyświetlić sklep internetowy, dostosowany do jego indywidualnych potrzeb;
 5. b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Sklepu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;
 6. W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 7. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
 8. a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu;
 9. b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu;
 10. c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Sklepu;
 11. d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 12. e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 13. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Sklepu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 14. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w sklepach internetowych Sklepu.
 15. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Powyższe fragmenty polityki Cookies chronione są prawami autorskimi, które przysługują IAB Polska i zostały zaczerpnięte ze strony www.wszystkoociasteczkach.pl.

Informacje o usługach przedstawione na stronie www.zmaszynyzdjete.pl obowiązują od 24 maja 2018 r.